Odd format

BATE Borisov vs Torpedo-BelAZ ZhodinoMoneyline

BATE Borisov
Team Draw Opponent
68.91%
16.81%
14.29%
Torpedo-BelAZ Zhodino
Team Draw Opponent
48.74%
25.21%
26.05%

Total goals 2,5

BATE Borisov
Over Under
52.94%
47.06%
Torpedo-BelAZ Zhodino
Over Under
44.54%
55.46%

Double chance

BATE Borisov
  Yes No
Team or draw
85.71%
14.29%
Team or opponent
83.19%
16.81%
Draw or opponent
31.09%
68.91%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Yes No
Team or draw
73.95%
26.05%
Team or opponent
74.79%
25.21%
Draw or opponent
51.26%
48.74%

Draw no bet

BATE Borisov
  Yes No
Team
85.71%
14.29%
Opponent
31.09%
68.91%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Yes No
Team
73.95%
26.05%
Opponent
51.26%
48.74%

Both team to score

BATE Borisov
Yes No
44.54%
55.46%
Torpedo-BelAZ Zhodino
Yes No
45.38%
54.62%

Assian handicap

BATE Borisov
  Yes No
-2.5
18.49%
81.51%
-1.5
40.34%
59.66%
-0.5
68.91%
31.09%
+0.5
85.71%
14.29%
+1.5
95.8%
4.2%
+2.5
99.16%
0.84%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Yes No
-2.5
11.76%
88.24%
-1.5
23.53%
76.47%
-0.5
48.74%
51.26%
+0.5
73.95%
26.05%
+1.5
89.08%
10.92%
+2.5
95.8%
4.2%

First half goals

BATE Borisov
  Over Under
0.5
71.43%
28.57%
1.5
32.77%
67.23%
2.5
13.45%
86.55%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Over Under
0.5
65.55%
34.45%
1.5
29.41%
70.59%
2.5
8.4%
91.6%

Both team to score

BATE Borisov
  Over Under
1st half
15.13%
84.87%
2nd half
22.69%
77.31%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Over Under
1st half
16.81%
83.19%
2nd half
24.37%
75.63%

Halfs with most goals

BATE Borisov
First
29.41%
Second
46.22%
Tie
24.37%
Torpedo-BelAZ Zhodino
First
26.89%
Second
47.06%
Tie
26.05%

Odd / Even halfs

BATE Borisov
  Odd Even
1st half
48.74%
51.26%
2nd half
49.58%
50.42%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Odd Even
1st half
42.86%
57.14%
2nd half
47.9%
52.1%

Clean sheet

BATE Borisov
  Yes No
Team
48.74%
51.26%
Opponent
10.92%
89.08%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Yes No
Team
42.86%
57.14%
Opponent
23.53%
76.47%

Total goals

BATE Borisov
  Over Under
0.5
95.8%
4.2%
1.5
73.11%
26.89%
2.5
52.94%
47.06%
3.5
32.77%
67.23%
4.5
16.81%
83.19%
5.5
7.56%
92.44%
6.5
1.68%
98.32%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Over Under
0.5
88.24%
11.76%
1.5
67.23%
32.77%
2.5
44.54%
55.46%
3.5
22.69%
77.31%
4.5
15.97%
84.03%
5.5
4.2%
95.8%
6.5
0.84%
99.16%

Team total goals

BATE Borisov
  Over Under
0.5
89.08%
10.92%
1.5
60.5%
39.5%
2.5
32.77%
67.23%
3.5
10.92%
89.08%
BATE Borisov
  Over Under
0.5
51.26%
48.74%
1.5
20.17%
79.83%
2.5
7.56%
92.44%
3.5
1.68%
98.32%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Over Under
0.5
76.47%
23.53%
1.5
39.5%
60.5%
2.5
21.01%
78.99%
3.5
5.88%
94.12%
Torpedo-BelAZ Zhodino
  Over Under
0.5
57.14%
42.86%
1.5
28.57%
71.43%
2.5
9.24%
90.76%
3.5
4.2%
95.8%

Odd even

BATE Borisov
Odd Even
52.94%
47.06%
Torpedo-BelAZ Zhodino
Odd Even
55.46%
44.54%

Teams to score

BATE Borisov
No goal
4.2%
Both
44.54%
Only team
44.54%
Only opponent
6.72%
Torpedo-BelAZ Zhodino
No goal
11.76%
Both
45.38%
Only team
31.09%
Only opponent
11.76%

Number of goals in match

BATE Borisov
0->1
26.89%
2->3
40.34%
4+
32.77%
Torpedo-BelAZ Zhodino
0->1
32.77%
2->3
44.54%
4+
22.69%

Exact total goals

BATE Borisov
0
4.2%
1
22.69%
2
20.17%
3
20.17%
4
15.97%
5
9.24%
6
5.88%
7+
1.68%
Torpedo-BelAZ Zhodino
0
11.76%
1
21.01%
2
22.69%
3
21.85%
4
6.72%
5
11.76%
6
3.36%
7+
0.84%